Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

eja močvarica


Opis vrste

D.t. 43-55 cm. Rasprostranjena je u većem delu Evrope, delovima centralne i zapadne Azije, Bliskog Istoka, Male Azije i severne Afrike. Selica je koja zimu provodi u podsaharskoj Africi i Indiji. Naseljava močvare, bare, plavna područja reka, tršćake na ribnjacima i kanalima i druga vlažna staništa okružena otvorenim ili poljoprivrednim područjima, najčešće u nizijskim predelima. Gnezda gradi u trsci ili drugoj visokoj priobalnoj vegetaciji. Hrani se različitim vrstama manjih sisara, ptica, gmizavaca i vodozemaca, a povremeno jede leševe. Ugrožava je gubitak staništa, trovanje pesticidima, uništavanje tršćaka u kojima se gnezdi i stradanje na seobi. U Srbiji je redovna gnezdarica, čija se populacija procenjuje na 260-320 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad