Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

eja livadarka


Opis vrste

D.t. 39-50 cm. Rasprostranjena je u centralnoj, zapadnoj i istočnoj Evropi, na Pirinejskom poluostrvu, delovima Balkanskog poluostrva i u centralnoj Aziji. Selica je. Zimu provodi u podsaharskoj Africi. Naseljava otvorena i mozaična staništa, uključujući livade, ravničarske i brdske pašnjake, močvare, tresave, vresišta, stepe, mlade zasade četinara i poljoprivredna područja. Gnezda gradi na zemlji. Hrani se pretežno malim sisarima (voluharice i sl), gmizavcima, malim pticama i krupnim insektima (skakavci i sl). Ugrožena je usled gubitka staništa, trovanja pesticidima, intenziviranja poljoprivrede, stradanja gnezda od poljoprivrednih mašina i stradanja tokom seobe. U Srbiji je malobrojna gnezdarica, čija se gnezdeća populacija procenjuje na 10-17 parova (Puzović et al 2009), a redovna je tokom seobe.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad