Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Gyps fulvus (Hablizl, 1783)

Srpski naziv

beloglavi sup


Opis vrste

D.t. 95-110 cm. Rasprostranjen je na Pirinejskom i Balkanskom poluostvu, Korzici, Kipru, Maloj Aziji, Kavkazu, delovima centralne i jugozapadne Azije i delovima centralne Afrike i Arabijskog poluostrva. Uglavnom je stanarica, a jedinke lutaju na širokom prostoru. Naseljava klisure, kanjone i planinske vence u mediteranskim, submediteranskim, polupustinjskim i stepskim područjima. Gnezda gradi u potkapinama i policama na liticama. Hrani se isključivo leševima krupnih i srednjih sisara, uključujući mrtve domaće životinje (goveda, ovce, koze, konji i dr). Ugrožen je zbog smanjivanja izvora hrane (smanjenje brojnosti divljih krupnijih sisara i promena načina uzgoja stoke), kao i zbog trovanja vukova i drugih predatora, izgradnje vetroparkova i dr. U Srbiji je redovna gnezdarica čija se populacija uvećava i procenjena je na 104-112 gnezdećih parova (Puzović et al 2009)
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad