Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)

Srpski naziv

patuljasti orao


Opis vrste

D.t. 42-51 cm. Rasprostranjen je u većem delu istočne Evrope i Pirinejskog poluostrva, delovima Male Azije, centralne Azije i severne Afrike. Selica je. Zimu provodi u podsaharskoj Africi i južnim delovima Azije. Naseljava staništa sa očuvanim kompleksima šuma i otvorenih terena (šumostepe, doline velikih reka, mozaična mediteranska i submediteranska područjima) u ravnicama i pobrđu. Gnezda gradi na drveću. Hrani se različitim manjim sisarima, pticama i gmizavcima. Ugrožen je zbog nestanka staništa, nedostatka šuma pogodnih za gnežđenje, intenziviranja poljoprivrede i stradanja na seobi. U Srbiji je malobrojna gnezdarica, čija se populacija procenjuje na 15-20 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad