Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Apodiformes -> familia Apodidae

Vrsta

Latinski naziv

Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

bela čiopa


Opis vrste

D.t. 20-23 cm. Gnezdi se u velikom delu južne Evrope, delovima severne, istočne i južne Afrike, centralne Azije, Male Azije i indijskog podkontinenta. Deo populacije je migratoran i zimu provodi u Africi. Naseljava različita staništa sa stenama i liticama, uključujući morske obale, kanjone, klisure i planinske vence. Gnezdi se u šupljinama u stenama i liticama. Hrani se različitim sitnijim insektima koje hvata u letu. U Srbiji je srazmerno malobrojna gnezdarica (60 do 100 gnezdećih parova), čija je populacija skoncentrisana u svega nekoliko klisura u istočnim delovima zemlje (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad