Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Ciconiiformes -> familia Ardeidae

Vrsta

Latinski naziv

Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

velika bela čaplja


Opis vrste

D.t. 85–100 cm. Areal obuhvata jugoistočnu Evropu, južnu Aziju, Afriku, Australiju i deo američkog kontinenta. Gnezdeće kolonije najčešće se nalaze na barama, jezerima i drugim vodenim staništima sa obalama obraslim trskom, žbunjem i drvećem gde gradi gnezda. Hrani se ribom i vodenim beskičmenjacima koje lovi u plitkoj vodi (plavljene livade, bare, ribnjaci), a povremeno i na suvim poljima (pašnjaci, lucerišta), gde lovi sitnije glodare. Delimična je selica; evropske ptice dosta lutaju. Zimuje u mediteranskom regionu i u Africi, dok poslednjih godina sve češće prezimljuje i u Panonskoj niziji. U Evropi je srazmerno retka i malobrojna, a populacije se još uvek oporavljaju od lova zbog perja u prošlosti. U Srbiji je populacija u porastu i procenjuje se na 200–300 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice