Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)

Srpski naziv

belobrka čigra


Opis vrste

D.t. 24–28 cm. Naseljava delove centralne, istočne i južne Evrope, centralne i istočne Azije, Bliskog Istoka, Male Azije, severne i južne Afrike. U Evropi je selica. Staništa su joj ravničarski vodeni ekosistemi (bare, močvare, mrtvaje, ribnjaci, kopovi peska i sl) sa površinama otvorene vode i delovima obraslim plutajućom vegetacijom na kojima smešta gnezda. Gnezdi se kolonijalno. Hrani se sitnom ribom, žabama i vodenim beskičmenjacima. Brojnost evropske populacije je promenljiva. U Srbiji se gnezdi 2.320–2.570 parova (Puzović et al 2009), a populacija je u porastu zahvaljujući nastanku novih pogodnih veštačkih staništa, pre svega prostranih šaranskih ribnjaka.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad