Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

crna čigra


Opis vrste

D.t. 22–26 cm. Areal obuhvata istočnu Evropu, delove centrane, zapadne i južne Evrope, Balkanskog poluostrva, centralne Azije i veći deo Severne Amerike. Izrazita je selica. Zimu provodi uz obale zapadne Afrike i Južne Amerike. Nastanjuje ravničarske stajaće vode (bare, jezera, močvare, ribnjake, razlivene reke), na kojima postoje površine otvorene vode i delovi obrasli plivajućom vegetacijom (lokvanj i sl). Gnezdi se na plutajućoj vegetaciji. Hrani se krupnijim insektima (vilinim konjicima i sl) i sitnijim vodenim kičmenjacima (ribe, punoglavci). Trend evropske populacije je nepoznat. U Srbiji se povremeno gnezdi mali broj parova, a trend populacije je opadajući. Procenjena populacija od 50-100 gnezdećih parova za period od 1990. do 2002. (Puzović et al 2003) bile su mnogo veće od trenutne brojnosti.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad