Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Larus melanocephalus Temminck, 1820

Srpski naziv

crnoglavi galeb


Opis vrste

D.t. 37-40 cm. Gnezdeći areal je ograničen na više izolovanih lokacija u istočnoj, južnoj, centralnoj i zapadnoj Evropi i na delove Male Azije. Populacije su uglavnom migratorne i zimu provode u Mediteranu, na Crnom moru, kao i u priobalju zapadne Evrope i Britanskih ostrva. Gnezdeća staništa su mu priobalne lagune, močvare i estuari, kao i prostrana stepska i slatinska jezera u ravnicama unutrašnosti evropskog kontinenta. Gotovo celokupna populacija zimuje u priobalnim područjima, često u lukama i zalivima blizu većih gradova. Gnezdi se kolonijalno na suvim ili vlažnim ostrvima sa oskudnom ili niskom vegetacijom. Hrani se pretežno vodenim i kopnenim beskičmenjacima (krupni insekti, gliste, mekušci, rakovi) i sitnom ribom. U Srbiji se gnezdi u svega jednoj koloniji (na Palićkom jezeru), a brojnost populacije se procenjuje na 0-55 gnezdećih parova, uz velike varijacije (Tucakov et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad