Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Calidris alpina (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

crnotrba sprutka


Opis vrste

D.t. 17–21 cm. Gnezdeći areal obuhvata Skandinavsko poluostrvo, priobalje Baltičkog mora, Britanska ostrva, Island, severnu Aziju, delove Grenlanda i Severne Amerike. Zimuje u Sredozemlju, uz obale Afrike, južne Azije, centralne i Južne Amerike. Veoma je društvena i često migrira zajedno sa drugim vrstama šljukarica. U periodu gnežđenja, staništa su joj bare, močvare i vlažne livade sa uzvišenjima i depresijama u tundrama. Za vreme seobe zadržava se na muljevitim ili peskovitim staništima u morskom priobalju (estuari, lagune, plaže, slane močvare) ili na muljevitim koritima plitkih kontinentalnih jezera ili bara. Gnezdi se na tlu. Hrani se sitnim beskičmenjacima. Zbog stradanja na seobi, gubitka selidbenih i gnezdećih staništa, populacija je na celom arealu, a pogotovo u Evropi, u opadanju. U Srbiji predstavlja najbrojniju vrstu sprutke na seobi, a tokom jeseni obrazuje i jata od nekoliko stotina ptica
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad