Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

barska šljuka


Opis vrste

D.t. 23–28 cm. Gnezdi se u severnoj i centralnoj Evropi, sevenoj i centralnoj Aziji i severnom delu severne Amerike. Zimuje u Africi, južnim delovima Azije i južnijim delovima severnoameričkog kontinenta. Gnezdeća staništa su močvare, vlažne livade i tresave sa niskom gustom vegetacijom, poplavljene severne šume i močvarne tundre. Van perioda gnežđenja koristi različita vlažna staništa (bare, močvare, vlažne livade i pašnjake, estuare, priobalne slane močvare i dr). Gnezda smešta na zemlju, sakrivena u prizemnoj vegetaciji. Hrani se insektima i njihovim larvama, glistama, mekušcima, račićima, malim žabama i semenjem biljaka. Evropska populacija je u umerenom opadanju. Vrstu ugrožavaju pre svega nestajanje staništa i neumeren lov u nekim zemljama. U Srbiji je retka gnezdarica, sa 20–35 gnezdećih parova (Puzović et al 2003), lociranih na svega nekoliko područja u Vojvodini. U periodu seobe je redovna i brojna.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIa;
Direktiva o pticama EU - Annex IIIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad