Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Numenius arquata (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

velika carska šljuka


Opis vrste

D.t. 48–58 cm. Gnezdi se u većem delu centralne, severne, zapadne i istočne Evrope i u umerenoj i centralnoj Aziji. Selica je. Zimu provodi uz mediteranske obale Evrope, Afrike i južne Azije. Staništa su joj vlažni pašnjaci i livade, obodi močvara, primorske močvare, kao i mozaična i poljoprivredna otvorena staništa sa močvarama i tresavama. Tokom seobe često zadržava na slatinskim i poljoprivrednim područjima, kao i u priobalnim estuarima, lagunama, plažama, močvarama i sl. Jaja polaže na tlo, sakrivajući gnezdo u prizemnoj vegetaciji. Hrani se beskičmenjacima (insekti i njihove larve, gliste, račići, mekušci, pauci i dr), malim kičmenjacima (male ribe, žabe i punoglavci, mladunci manjih ptica i sisara), bobicama i semenjem biljaka. Trend evropske populacije umereno je opadajući. Ugrožava je nestajanje staništa. U Srbiji je moguća gnezdarica sa najviše pet gnezdećih parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija NT;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad