Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

sprudnik ubojica


Opis vrste

D.t. 29–32 cm (mužjak), 54–60 cm (ženka). Gnezdi se u severnoj Evropi i severnoj Aziji. Tokom seobe prisutan je i u drugim delovima evroazijskog kontinenta, a zimuje u Africi, južnoj Aziji i obalama Australije. Gnezdeće stanište su mu močvare i tresave u pojasu i tundre. Van perioda gnežđenja najčešće se zadržava na plitkim i muljevitim jezerima, barama, močvarama, vlažnim livadama ili slatinama, ređe na estuarima, lagunama i priobalnim močvarama. Za mužjake su karakteristične ritualne borbe na tradicionalnim borilištima. Gnezda smešta na tlu, skrivajući ih u mahovinu i prizemnu vegetaciju. Hrani se različitim beskičmenjacima (insektima, paukovima, glistama i dr), malim ribama, punoglavcima i semenjem vodenih biljaka. Evropska populacija je u umerenom opadanju. U Srbiji je prisutan samo tokom seobe.
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije




Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad