Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Actinopterygii -> ordo Acipenseriformes -> familia Acipenseridae

Vrsta

Latinski naziv

Acipenser stellatus Pallas, 1771

Srpski naziv

pastruga


Opis vrste

Maksimalna zabeležena dužina je 218 cm, a masa od 54 kg. Anadromna vrsta koja naseljava slivove Crnog, Azovskog i Egejskog mora i Kaspijskog jezera. Veći deo života provodi u slanoj vodi, dok u slatke vode migirira samo u periodu mresta. Najbrojnija od anadromnih jesetarskih vrsta koja se kod nas ranije zaticala u Dunavu i većim pritokama, a danas se njeno prisustvo beleži samo nizvodno od brane Đerdap II. Mresti se u periodu između aprila i septembra pri konstantnim hidrološkim uslovima. Migrira pri većim temperaturama vode i stoga kasnije od drugih anadromnih jesetri. Hrani se rakovima i mekušcima, a pored bentosnih riba aktivno se hrani i pelagijskim ribama.
Autor: Aleksandar Bajić, Ljubmir Pejčić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija CR;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje riba, Novi Sad