Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Actinopterygii -> ordo Acipenseriformes -> familia Acipenseridae

Vrsta

Latinski naziv

Acipenser sturio Linnaeus, 1758

Srpski naziv

atlantska jesetra


Opis vrste

Maksimalna zabeležena dužina je 600 cm i masa od 1000 kg. Anadromna vrsta koja naseljava Severno i Belo more, evropske obale atlantskog okeana, severni Mediteran istočno od Rodosa i južne i zapadne delove Crnog mora. Iako se smatra da ne migrira uzvodno od delte Dunava postoje indicije o sporadičnom pojavljivanju u vodama Srbije. Današnje populacije su svedene na biološki minimum i zadnja uhvaćena jedinka se beleži 2007 godine. Mresti se između marta i avgusta kada temperatura vode pređe 20⁰C. Hrani se rakovima, mekušcima i drugim beskičmenjacima, kao i sitnim ribama.
Autor: Aleksandar Bajić, Ljubmir Pejčić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija CR;
Direktiva o staništima EU - Annex II;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje riba, Novi Sad