Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Actinopterygii -> ordo Siluriformes -> familia Siluridae

Vrsta

Latinski naziv

Silurus glanis Linnaeus, 1758

Srpski naziv

som


Opis vrste

Maksimalna zabeležena dužina je 300 cm, a masa 150 kg. Rasprostranjena u slivovima Severnog, Baltičkog, Crnog, Kaspijskog, Egejskog i Aralskog mora. Naseljava velike i srednje nizijske reke, plavna područja i jezera bogata vegetacijom. U Srbiji se zatiče u vodama Dunavskog sliva. Mresti se u periodu od maja do juna na temperaturi iznad 20⁰C. Hrani se pretežno ribom i drugim akvatičnim kičmenjacima.
Autor: Aleksandar Bajić, Lubomir Pejčić, Šandor Šipoš


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje riba, Novi Sad