Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Mammalia -> ordo Carnivora -> familia Canidae

Vrsta

Latinski naziv

Canis lupus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex III;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Centar za zaštitu sova, Novi Sad