Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Mammalia -> ordo Carnivora -> familia Mustelidae

Vrsta

Latinski naziv

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

Evroazijska vidra


Opis vrste

Vidra je zagasito braon boje, sa donje strane tela je kontinuirano bela, dok Britanske populacije imaju diskontinuirane površine bele boje na vratu . Azisjske podvrste su svetlije sive boje (Foster-Turley P. et al., 1990). Sa svojih 50000 dlaka po centimetru, vidra je sisar sa najgušćom dlakom, koja zadržava vodonepropusnost duže vreme u slatkoj vodi ali kraće u slanoj vodi, što joj ograničava distribuciju u primorskim ekosistemima umerene klime (Kruuk H., 2006). Prosečna masa ženki vidre je 7 kilograma, a mužjaka 10. Negde masa je i nešto manja zbog velikih energetskih zahteva sredine (Kruuk H., 2006). Povećanja veličine tela ove vrste je bazirano na povećanju dostupnosti hrane tj. uvećanju ribljeg fonda (Yom-Tov Y. et al., 2006.). Totalna dužina tela keće se od 1.0 m za ženke i 1.2m za mužjake. Dužina repa iznosi obično 35-40 cm.Poseduju plovne kožice na sve 4 noge (Foster-Turley P. et al., 1990).Evroazijska vidra je solitarna životinja. Ženke i mužjaci su u kontaktu samo za vreme parenja. Teritorije nekoliko ženki agregiraju se u grupnu teritoriju. Unutar ove grupne teritorije nalazi se i osnovna teritorija ženke i njenih mladunaca u kojoj dominantno obitava i koju ne posećuju susedne ženke. Mužjaci imaju ogromne areale kretanja koji dostižu dužinu do 80km i preklapaju se sa arealima i teritorijama nekoliko ženki (Kruuk H., 2006).Još uvek se ne zna tačna funkcija obeležavanja ali se predpostavlja da ona daje informaciju koja na suptilni način omogućava izbegavanje sukoba. Ono na šta vidre upozoravaju jeste da je u pitanju mesto na kojem se hrane i da je to mesto zauzeto. Feces vidre je lako prepoznati. Obično je sive ili crne boje, vrlo često sadrži kosti riba, i miriši na ribu. Često mužjaci pored sadržaja izmeta izlučuju i želatinozni sadžaj analnih žlezda (Conroy J.W.H et al., 2005).Mlade vidre dolaze na svet u različito doba godine, međutim pojava sezonalnosti poklapa se sa sezonalnošću u dostupnosti resursa (Chanin P., 2003). Odrastanje mladih proporcionalno razvoju lovne sposobnosti koja obično sazreva oko godine dana( Watt J., 1993).Ishrana vidre se generalno sastoji od ribe, ali u sastav hrane mogu ući i zmijuljice, manji sisari, ptice, vodozemci, gmizavci , rakovi i tvrdokrilci (Chanin P., 2003). Vidra uglavnom lovi na određenom mestu na kom se sakuplja njen plen, koji obično čine manje aktivne ribe. Vidra je životinja sumraka pre svega zato što je većina slatkovodnih riba najranjivija u ovom periodu dana (Kruuk H., 2006).
Autor: Milovan lić
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex III;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Rasprostranjenje Evroazijske vidre proteže se na zapadu od Irske i Portugala do Japana na Istoku. Severna granica joj je u severnim delovima Evrope I Severne Azije (Conroy J.W.H. & Chanin P.R.F., 2001).

Paunović i Milenković (1996) na teritoriji Srbije i Crne Gore daju procenu distribucije vidre i zaključuju da nedostaju podaci o zastupljenosti duž vodotokova Dunava i Velike Morave, na području Južne Srbije, Zapadne Crne Gore i velikog dela Vojvodin

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Centar za zaštitu sova, Novi Sad